Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekty realizowane w ramach programu ERASMUS+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

– teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą

– szkoleniach kadry/pracowników w formie: udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych, obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)

Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględniać indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.
Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+: krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat.

Projekty POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) są projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” i realizowane są na zasadach projektów Erasmus+. Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Do beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia.
W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności. W ramach projektów uczestnicy otrzymają dofinansowanie, na udział w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:
– działalność dydaktyczna (teaching assignment): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich
– szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą
– job shadowing

Mobilności ponadnarodowe trwać mogą od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) i mogą się odbywać do następujących krajów: kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach realizuje od 31.12.2015r. projekt „Nauczyciel XXI wieku” w ramach programu PO WER. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w naszej placówce dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Cele projektu:

 • poszerzenie kompetencji w celu zwiększenia możliwości rozwoju osobistego (tworzenie innowacji pedagogicznych, opracowanie scenariuszy lekcji i ich publikacja)
 • zwiększenie znajomości języków obcych wśród nauczycieli, a w związku z tym także uczniów (korzystanie w większym stopniu z fachowej literatury obcojęzycznej oraz szkoleń prowadzonych w języku angielskim, wprowadzenie elementów języka angielskiego na lekcjach przedmiotowych – matematyki, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, wf-u, co dodatkowo uatrakcyjni zajęcia i podniesie jakość pracy szkoły)
 • podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi wśród nauczycieli (opanowanie posługiwania się następującymi narzędziami: podcasty, Movie Making, Web 2.0, tworzenie blogów, ePortfolio, Wikis, tworzenie Webquest, tworzenie i korzystanie z platform e-learningowych) i uczniów (wykorzystanie wyżej wymienionych narzędzi w procesie lekcyjnym)
 • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników szkoleń, którzy następnie podzielą się tą wiedzą z innymi pracownikami szkoły oraz uczniami
 • tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości, które pozwolą na pozyskanie szkół partnerskich do realizacji projektu w akcji KA2 (korzystanie z portali społecznościowych oraz platformy eTwinning, wymiana korespondencji pomiędzy uczniami szkół europejskich)
 • zwiększenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych poprzez udział w projekcie (częstsze używanie TIK na lekcjach oraz poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, np. matematyka po angielsku)
 • zwiększenie zmysłu inicjatywy, przedsiębiorczości oraz poczucia własnej wartości (większe korzystanie z możliwości rozwoju zawodowego jakie umożliwia członkostwo w UE)
 • zwiększenie motywacji i satysfakcji z codziennej pracy
 • podniesienie jakości pracy szkoły
 • wdrożenie rozwiązań edukacyjnych obserwowanych za granicą (wdrożenie innowacyjnych i efektywnych metod i form pracy z uczniem zaobserwowanych w innych szkołach europejskich na własnych zajęciach w placówce macierzystej).

Nauczyciele naszej placówki wzięli udział w następujących szkoleniach:

 

 1. Kurs językowo-metodyczny (3 mobilności) odbywający się w Hiszpanii trwający siedem dni. Rezultaty szkolenia:
  • poznanie i wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania języka angielskiego (kreatywne uczenie się i nauczanie)
  • poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
  • tworzenie pomocy naukowych w języku angielskim co zwiększy możliwości uczenia się i rozszerzy kompetencje komunikacyjne w języku obcym u uczniów
 2. Kurs doskonalący umiejętność posługiwania się językiem angielskim dla nauczycieli (poziom A2) – (5 mobilności) odbywający się na Malcie i trwający pięć dni. Rezultaty szkolenia:
  • zwiększenie biegłości posługiwania się językiem angielskim co pozwoli na szersze korzystanie z ofert szkoleniowych
  • wprowadzenie elementów języka angielskiego na innych przedmiotach
  • zwiększenie motywacji do dalszego poszerzania kompetencji językowych
 3. Kurs dotyczący innowacyjnych metod i form pracy z uczniami odbywający się w Islandii trwający siedem dni (4 mobilności). Rezultaty szkolenia:
  • korzystanie z nowo nabytych doświadczeń dotyczących pracy dydaktycznej w placówkach, które promują wysoką jakość w nauczaniu i uczeniu się i charakteryzują się unikalną i silną kulturą szkolną
  • wprowadzenie innowacyjnych metod i form pracy z uczniami na własnych zajęciach
  • stworzenie skutecznego środowiska do nauki poprzez rozwinięcie strategii pozytywnej atmosfery wychowawczej zaprezentowanej na kursie.

 

Wszystkie wymienione powyżej kursy przyniosą następujące rezultaty:

 

 • podwyższenie umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi, w szczególności językiem angielskim
 • zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy oraz uczniów do nauki (zachęcanie do samodoskonalenia)
 • wykształcenie kompetencji międzykulturowych (otwartość, akceptacja, tolerancja, przełamywanie stereotypów)
  podniesienie poziomu samooceny
 • większa obowiązkowość, zdyscyplinowanie – nabycie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli, co przełoży się na uczniów
 • nabycie przez nauczycieli objętych programem umiejętności współpracy w zespole
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (europass)
 • podniesienie wiary we własne możliwości
 • podwyższenie zawodowych i osobistych aspiracji
 • zwiększenie zaangażowania nauczycieli w wykonywanie powierzonych zadań na terenie miejsca pracy
 • wzrost samodzielności w działaniach nauczycieli
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • nabycie umiejętności zarządzania projektem
 • wymiana doświadczeń dotyczących pracy dydaktycznej oraz udziału w podobnych inicjatywach
 • podniesienie jakości i wpływ na trafność oferty edukacyjnej
 • uzyskanie europejskiej wartości dodanej
 • rozumienie systemów edukacyjnych stosowanych w innych krajach
 • nowa i wzmocniona współpraca pomiędzy nauczycielami biorącymi udział w szkoleniu
 • promocja szkoły oraz inicjatyw proponowanych przez Unię Europejską.

 

Europejski program szkoleniowy ma większą wartość niż podobne szkolenia w naszym kraju, ponieważ kładzie silny nacisk na wymiar europejski w zakresie tematów i profilu uczestników. Wybrane przez nas międzynarodowe kursy pomogą nawiązać kontakt z innymi nauczycielami z Europy w celu zwiększenia możliwości mobilności oraz rozpoczęcia nowych projektów unijnych. Europejski kontekst oraz międzynarodowy i międzykulturowy skład uczestników szkoleń, utworzy większą różnorodność doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych niż podobne szkolenia w ojczystym kraju. Również europejski wymiar programu szkolenia może pomóc zwiększyć kompetencje komunikacyjne uczniów poprzez włączenie w nauczanie autentycznych elementów kulturowych dotyczących sposobu życia w kraju anglojęzycznym. Może również zaowocować uzyskaniem kontaktu z innymi nauczycielami w Europie w celu wymiany przykładów dobrych praktyk, aby połączyć uczniów i szkołę z innymi szkołami, co doprowadzi do otwarcia możliwości utworzenia przyszłych stosunków partnerskich w ramach nowego programu Erasmus+.

„Structured Study Visit to Schools and Training Seminar”
Uczestnicy: J. Operskalska, W. Orzechowska-Jazy, M. Rusek,
D. Jureczko

„English and Methodology 21st century”
Uczestnicy: K. Pawlik, A. Pytlik, D. Rutecka-Pyka

Kurs doskonalący umiejętności posługiwania się językiem angielskim”
Uczestnicy: Barbara Lubina, Anna Kwaśnik, Mariola Bubula, Barbara Ulczok, Łukasz Guga

NAUCZYCIEL XXI WIEKU
– ARTYKUŁ

SCENARIUSZE LEKCJI

TEMAT LEKCJI:

MATERIAŁY:

Where were you on holidays?

Rzymski sposób zapisu liczb – ćwiczenia utrwalające.

Znaczenie muzyki w naszym życiu.

Magiczne zabawki.

Islandia – wyspa lodu i ognia.

Opowiedz mi, co widzisz.

Malta – mała wyspa z wielką historią. Czy warto się tam wybrać na wakacje?

Tajemniczy, baśniowi mieszkańcy Islandii.

Boże Narodzenie w Polsce i w Islandii .

Historia zakonu maltańskiego.

Europa-Unia Europejska-mój dom , moi sąsiedzi