Najstarszym zapiskiem wspominającym o okolicy obecnych Piotrowic jest dokument wystawiony dnia 23 marca 1287 roku w Rybniku przez księcia raciborskiego Mieczysława. Dokument ten znajduje się w archiwum księcia pszczyńskiego. Książę Mieszko, który ze swym bratem Przemysławem rządził wówczas ziemiami: cieszyńską, raciborską, rybnicka, pszczyńską, oświęcimsko-zatorską przebywał czasowo w Rybniku. Tam właśnie dnia 23 marca 1287 roku zjawili się dwaj szlachcice: Jan z Grabia – dziedzic Mikołowa i Borko z Łazisk pod Mikołowem. Towarzyszył im proboszcz z Mikołowa ks. Jeśko oraz delegacja parafii mikołowskiej. Jan z Grabia zeznał wobec księcia Mieczysława, że dla zbawienia duszy swojej daruje na uposażenie kościoła św. Wojciecha, między innymi, kawał ziemi zwanej „Nowym Polem”, zarosły drzewami aż do pola przy lesie zwanym „Popowe Kąty”. Według dalszego opisu las „Popowe Kąty” znajdował się na północ od Głębokiego Dołu i na wschód od szosy do Zarzecza. Można przyporządkować lokalizację lasu „Popowe Kąty” obecnej części Piotrowic zwanej Kątami.

Dawna nazwa Piotrowic to „Uniczowy”. Pod nazwą Uniczowy zlokalizowane były trzy wsie: Piotrowice, Zarzecze i Podlesie, istniejące na prawie czynszowym, zwanym niemieckim. Wszystkie trzy wsie, do początku XVII wieku, występowały w podwójnej nazwie, tzn. Uniczowy Piotrowice, Uniczowy Zarzecze i Uniczowy Podlesie. Pierwsza wzmianka o lasach pod Uniczowem pochodzi z 1467 r. i znajduje się w najstarszym zachowanym protokolarzu miasta Pszczyny. W archiwum jest też rachunek dla furmana z roku 1467, który coś przewoził do Uniczów. W Kurii Krakowskiej znajduje się zwrot z roku 1517 „wes Petrowicze-Uniczowy”. W urbariuszu z roku 1536 zapisano, że do zamku w Pszczynie, na Zielone Świątki „Petrowice” oddały, jak co roku jedną krowę. W roku 1549 biskup wrocławski Baltazar von Promnitz jako pan na Pszczynie potwierdza przywileje sołtysowi Mateuszowi z Pietrowic-Uniczów. Przytoczone powyższe wzmianki pokazują trzy sołectwa wyrosłe z jednego pnia Uniczowy. Obok wspólnej nazwy mają przydomek rozróżniający. Po raz ostatni nazwę tę spotykamy w 1632r. w kościele w Lędzinach. W dokumencie wystawionym w połowie XV wieku przez księcia Janusza Raciborskiego zatwierdzono wolnemu sołtysowi Piotrowic (Petrowicz-Uniczowy) Piotrowi Ostrzeżonemu prawo do posiadania karczmy, młyna, stawów i gruntów. Nazwa Piotrowice pochodzi przypuszczalnie od sołtysa Piotra, który został wolny i otrzymał dziedziczną funkcję sołtysa. W średniowieczu wszystkie miasta miały pieczęć z herbem. Gminy natomiast otrzymały pieczęcie dopiero z końcem XVII wieku. Były to ryte wklęsłe pieczęcie przeznaczone do laku. Najstarsza pieczęć Piotrowic pochodzi z 1780r. Symbol na pieczęci przedstawia postać św. Piotra z kluczem w ręku. Na mapie Wielanda, wydanej w Norymberdze w 1746r. figuruje nazwa: Petrowic, Polisch Pietrowitze. Nazwa Pietrowice była używana do I wojny światowej.

Ekspansja terytorialna miasta Katowice odbyła się po przyłączeniu Katowic do Polski w 1922 roku. Sejm Śląski (w 1924 roku) na mocy ustawy włączył do Katowic gminy: Bogucice, Zawodzie, Załęże, Dąb, Brynów, Ligotę. Gmina Piotrowice wraz z Kostuchną i Ochojcem liczyła w 1936 roku 8066 mieszkańców i zajmowała w sumie 1200 hektarów powierzchni, z czego 400 hektarów ziemi ornej. W marcu 1939 roku, z powiatu pszczyńskiego, wyłączono gminę Piotrowice oraz Panewniki i włączono je do powiatu katowickiego. Po II wojnie światowej Piotrowice stanowiły gminę w powiecie katowickim, zachowując nazwę Piotrowice Śląskie. Od 1951 roku Piotrowice wraz z Ochojcem zostały włączone w obręb miasta Katowice – stając się jego dzielnicą. W dniu 7.03.1953r. decyzją ówczesnych władz otrzymały nazwę Stalinogród / Piotrowice. W dniu 10.12.1956r. przywrócono nazwę Katowice – Piotrowice.

(Na podstawie: Gierlotka Stefan, „Piotrowice Śląskie”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1997)

Uczniowie o Piotrowicach

Położone są na Śląsku,
Otoczone kopalniami,
Pełne uniwersytetów,
Nie są muzą dla poetów.

My mieszkamy w Katowicach
A to Śląska jest stolica.
Nasza mała to Ojczyzna,
Pełna dzielnic – każdy przyzna.

Od świętego Piotra
Nazwę swoją bierze.
Południowa to dzielnica,
Którą my kochamy szczerze.

Nasze miłe Piotrowice
To dzielnica jest niemała.
Tu ruchliwe są ulice,
Piękna okolica cała.

Tutaj szkoły liczne,
Dla małych i dużych –
Podstawowe, średnie, wyższe –
Klimat wiedzy służy.

Najmniejsze książeczki świata
U nas w Piotrowicach mamy.
Twórca ich – pan Zygmunt Szkocny
Jest całemu światu znany.

Gdy dla ciebie urok mają
Różne stare samochody
Przyjedź do nas do Piotrowic
Czyś jest stary, czy też młody.

Warto do Piotrowic przybyć,
Choć atrakcji tu niewiele.
Jednak zawsze jest wesoło
W świątki, piątki i niedziele.