„Wychowanie trzeba rozumieć jako rozwijanie wrażliwości na dobro  

i rozpoczynać od ukazywania atrakcyjności dobra,

od jego promocji i reklamy.                                        

Ważne jest, aby pod wpływem wychowania szkolnego

uczniowie budowali koncepcję swojego życia

i uczyli się realizacji swoich celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość.”

                                                                                   – Jan Paweł II –

MISJA SZKOŁY

 

Głównym celem szkoły jest motywowanie uczniów do twórczego, elastycznego myślenia, umożliwianie im realizacji własnych marzeń i zainteresowań. Szkoła istnieje, aby przekazywać dzieciom wiedzę i wiadomości oraz kształcić umiejętności niezbędne w życiu każdego człowieka. Chce, wychodząc naprzeciw potrzebom jej uczniów, zaoferować im umiejętności, wykształcenie, wiedzę, doświadczenie, czas i pomoc nauczycieli. Zamierza we współpracy z rodzicami dziecka umożliwić mu poznanie siebie i odkrycie swoich mocnych stron, a tym samym pomóc w odnalezieniu miejsca w świecie.

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła jest sprawnie zarządzana, a jej baza i infrastruktura są modernizowane. Jej szczególną cechą jest troska o przyszłość edukacyjną uczniów, co przejawia się wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną pracującą z uczniami w sposób przygotowujący ich do oczekiwań zewnętrznych. System kształcenia uczniów w szkole ukierunkowany jest na eksponowanie ich postępów i osiągnięć. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i minimalizuje problemy wychowawcze. Wychowuje młodzież w duchu poszanowania zdrowia i środowiska naturalnego, przygotowując ją jednocześnie do pełnienia roli obywateli Europy. Zadania swoje realizuje w ścisłej współpracy z rodzicami. Reaguje na potrzeby środowiska, w którym sama odgrywa znaczącą rolę.

SZKOŁA KŁADZIE NACISK NA:

 

  • kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury;
  • kształtowanie emocjonalnego stosunku do swojej małej ojczyzny, tradycji z nią związanej, kultury regionu, ale również rozbudzanie zainteresowań problematyką europejską i kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec mieszkańców i kultur innych państw;
  • rozbudzanie i zaspokojenie ciekawości poznawczej dziecka, zachęcanie do aktywności badawczej, twórczej oraz do wyrażania własnych myśli, przeżyć i uczuć w różnej formie;
  • rozbudzanie i zaspokojenie ciekawości poznawczej dziecka, zachęcanie do aktywności badawczej, twórczej oraz do wyrażania własnych myśli, przeżyć i uczuć w różnej formie;

SP 32 jest szkołą publiczną. Realizuje program MEN – oficjalne programy nauczania oraz własne programy autorskie, w bieżącym roku szkolnym są to: EDUKACJA REGIONALNA.

Liczy 17 oddziałów, uczęszcza do niej 392 uczniów (w tym 11 do klas 1 – 3 i 264 do klas IV – VI). Zatrudnionych jest 40 nauczycieli, 1 pedagog i 14 pracowników obsługi i administracji.

Na terenie szkoły jest 11 sal lekcyjnych, sala komputerowa, sala gimnastyczna (duża i mała) i sala do gimnastyki korekcyjnej, świetlica, harcówka, kuchnia i jadalnia (codziennie dwudaniowe obiady), szatnia, gabinet lekarski. Dużym atutem szkoły jest teren dookoła budynku, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach dramowych z aktorem Grzegorzem Norasem oraz biorą udział w lekcjach muzyki, które odbywają się w MDK – Piotrowice. Szkoła współpracuje również z Domem Kultury w Zarzeczu, Biblioteką Miejską oraz okolicznymi przedszkolami (corocznie odbywają się dni otwarte dla przedszkolaków). Uczniowie co roku biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których zdobywają wiele nagród i wyróżnień. W szkole realizowany jest od kilku lat program Erasmus+ i program działań Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji.

W szkole realizowane są również programy mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, programy zdrowotne i profilaktyczne oraz inne, np.:

„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”– realizuje go pedagog szkolny we współpracy z Policją.

„Przyjaciele Zippiego”– Partnership for Children – program wspierający rozwój zdrowia emocjonalnego dzieci, realizowany przez przeszkolonego nauczyciela w jednej z klas pierwszych.

„Ratujemy i uczymy się ratować”– program WOŚP realizowany na lekcjach W-F-u i lekcjach religii.

Fluoryzacja zębów– akcja prowadzona w szkole przez pielęgniarkę we wszystkich klasach, regularnie – w odstępach czterotygodniowych.

Cała Polska Czyta Dzieciom– akcja prowadzona w szkole przez bibliotekę i nauczycieli we wszystkich klasach, upowszechniająca wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży.

Akcje charytatywne- zbiórki mikołajowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza.

Zbiórka baterii używanych- cały rok szkolny we współpracy z Organizacją Odzysku REBA.

Szklanka mleka- codziennie bezpłatne białe mleko dla każdego ucznia z funduszy programu unijnego Agencji Rynku Rolnego.

Na terenie szkoły działają:

– zespół regionalno – taneczny „Bajtle” (klasy 1 – 3);

– klub europejski (dzieci mają możliwość kontaktu z rówieśnikami krajów Europy w ramach programu Sokrates Comenius);

– ZHP – uczniowie spotykają się na zbiórkach gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej.

Dzieci mające problemy w nauce mogą korzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz porad i zajęć z pedagogiem szkolnym.

A TAK WYGLĄDA NASZA SZKOŁA:

 

Wejście do budynku

Szkoły Podstawowej Nr 32

 

I piętro

I piętro parter

parter

suterena

łazienki

sala nr 24 – nauczanie początkowe

sala nr 35 – nauczanie początkowe

sala nr 36 – nauczanie początkowe

sala nr 41 – historia

sala nr 42 – matematyka

sala nr 43 – matematyka

sala nr 44 – język polski

sala nr 45 – biologia, chemia, fizyka

sala nr 53 – plastyka, technika, muzyka

sala nr 56 – język polski

sala nr 57 – język angielski

sala nr 58 – informatyka

Biblioteka

Biblioteka

 

Harcówka

Świetlica

Świetlica – sala zabaw Stołówka

Szatnia

Sala gimnastyczna
Mała sala gimnastyczna

Szatnia wychowania fizycznego
Boiska szkolne oraz infrastruktura sportowa