Projekty ERASMUS+ realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.

Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu. Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.
Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
 • rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
 • ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
 • poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

Cele projektu „Efektywne metody w uczeniu się – EPRAL”

 • podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 • podniesienie kompetencji w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w nauczaniu i uczeniu się;
 • lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią;
 • bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 • motywacja uczniów do nauki poprzez wprowadzenie nauczania przez doświadczenie;
 • lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów kształcenia w różnych krajach;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu. Od połowy XX wieku obserwujemy podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, jednoczesne ochłodzenie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. Proces ten nazywany jest globalnym ociepleniem.
Projekt EPRAL dotyczy tego zjawiska, które uczniowie poznają za pomocą „nauki przez doświadczenie”. Badania przeprowadzone przez wielu wybitnych naukowców wykazały, iż człowiek zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego, co zobaczy, ale 80 % tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze.
Ciekawość poznawcza (więcej widzieć, słyszeć) to naturalna potrzeba każdego dziecka. Celem projektu jest odpowiedź na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Projekt odwołuje się do wrodzonej ciekawości dziecka i chęci poznawania. W czasie realizacji projektu wykorzystywane będą uzdolnienia i zainteresowania uczniów. A oni często sami będą decydować co i w jaki sposób wykonają. Ważną funkcję odgrywać będą prace badawcze samodzielnie wykonane przez uczniów. Wszystkie działania projektu mają na celu podniesienie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową naszego projektu:  https://mybooks43.webnode.com/

Zadania przewidziane na pierwszy rok współpracy (2016/2017):

 • videokonferencja pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich
 • przygotowanie ankiety oceniającej poziom wiedzy dotyczący globalnego ocieplenia i przeprowadzenie jej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców
 • przygotowanie analizy ankiety dotyczącej globalnego ocieplenia
 • przygotowanie propozycji logo projektu
 • przygotowanie propozycji maskotki projektu
 • przygotowanie rysunków do wspólnego kalendarza na 2017 rok dotyczących zmian klimatu w Polsce
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przygotowanie filmu o szkole
 • budowa małej szklarni do zilustrowania pojęcia efektu cieplarnianego
 • przygotowanie filmu pt. „Co to jest globalne ocieplenie?” metodą nauki przez doświadczenie
 • przygotowanie filmu pt. „Jakie konsekwencje dla powietrza ma globalne ocieplenie?” metodą nauki przez doświadczenie
 • wymiana listów i pamiętników między uczniami szkół partnerskich

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Spotkanie dla koordynatorów projektu na Gwadelupie – XI 2016r.
 2. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Hiszpanii – V 2017r.

Zadania przewidziane na drugi rok współpracy (2017/2018):

 • przygotowanie filmu pt. ”Jaki wpływ ma globalne ocieplenie na pogodę?” metodą nauki przez doświadczenie
 • przygotowanie filmu pt. ”Jaki wpływ ma globalne ocieplenie na góry i lasy?” metodą nauki przez doświadczenie
 • przygotowanie rysunków ginących gatunków zwierząt do wspólnego kalendarza na rok 2018
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • przygotowanie filmu pt. ”Jaki wpływ ma globalne ocieplenie na rzeki i morza?” metodą nauki przez doświadczenie
 • wymiana listów i pamiętników między uczniami szkół partnerskich
 • budowa małej szklarni do zilustrowania pojęcia efektu cieplarnianego
 • przygotowanie wielkiej gry planszowej na spotkaniu w Polsce

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Spotkanie dla koordynatorów projektu we Włoszech – XI/XII 2017 r.
 2. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Polsce (Katowice) – IV 2018 r.

Zadania przewidziane na drugi rok współpracy (2018/2019):

 • •przygotowanie filmu pt. ”Rozwiązanie prowadzące do zmniejszenia skutków zmian klimatu” metodą nauki przez doświadczenie
 • przygotowanie murala o tematyce dotyczącej globalnego ocieplenia i skutków zmian klimatu
 • przygotowanie rysunków naszego świata za 100 lat do wspólnego kalendarza na rok 2019
 • przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 • wymiana listów i pamiętników między uczniami szkół partnerskich
 • napisanie zwrotki do wspólnej piosenki dotyczącej zmian klimatu oraz nagranie teledysku do swojej części piosenki
 • ponowne przeprowadzenie ankiety dotyczącej globalnego ocieplenia wśród tej samej grupy nauczycieli i uczniów
 • przygotowanie filmu pt. ”Co dał mi udział w projekcie?”

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Bułgarii (Vratsa) – X. 2018 r.
 2. Spotkanie dla koordynatorów projektu w Polsce (Karczmiska) – V. 2019 r.

Strona internetowa projektu zawierająca wszystkie filmy na temat zmian klimatu:

https://mybooks43.webnode.com/

Ogólnodostępna strona projektu na platformie eTwinning:

https://twinspace.etwinning.net/42543/pages/page/600841

Moje wrażenia z udziału w projekcie Efektywne metody w uczeniu się:

https://www.youtube.com/watch?v=vxJtN9A0q-Q

Do pobrania:

Wyniki ankiety o klimacie – Results of the survey about climate change

Szkoły partnerskie:

Ecole élémentaire Raphaël CIPOLIN – Pointe-ŕ-pitre, Gwadelupa

 

Ecole Primaire St Sofronii Vrachanski – Vratsa, Bułgaria

 

Zespół Szkół – Karczmiska, Polska

 

Istituto Comprensivo „Don G. Maraziti” – Marcellinara, Włochy

 

CEIP Gloria Fuertes – Dos Hermanas, Hiszpania

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Katowice, Polska

NAUCZYCIEL XXI WIEKU
– ARTYKUŁ

Wizyty:

Pierwsza wizyta:

Druga wizyta:

Trzecia wizyta:

Czwarta wizyta:

Piąta wizyta:

Szósta wizyta: